Støtteforening

Good Method Of Getting Cheap Custom Written Essays https://www.teachertube.com/document/34708 Sophisticated Way Of Getting College Term Paper Definition
Smart and practical Way Of Getting Essay Help Music additional reading Clever Method Of Getting Buy Custom Essay Site Here

Kære støttemedlem.

SVIF afholder Gule Ærter.

Lørdag 31. januar 2015 kl. 13.00 i Vinkel Klubhus.

Pris for deltagelse: 120,- kr. ( betales ved indgangen )

For de 120 kr. får du: Gule ærter/smørrebrød, øl/vand og selvfølgelig snaps.

Gule ærter er en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor sponsorer og støttemedlemmer mødes til en hyggelig eftermiddag i vores klubhus i Vinkel. Som skrevet er menuen gule ærter, men du kan bestille smørrebrød i stedet for.

Tilmelding senest 23. januar til:

Martin Krag, mobil: 4074 5804 eller mail: mkk@naturgas.dk

Ivan Nørskov, mobil: 22 88 54 57

 

—————————————————————————————————————-

Kontingent 2015

Kontingent for 2015:   kr. 100,-

Du kan indbetale kontingent via home bankning på Giro nr.. +73< +88314131<

Husk at skrive i bemærkninger: Støttemedlem, samt dit navn eller medlemsnr.

Du kan også betale ved Gule Ærter arrangementet, enten kontant eller med Dankort.

Har du spørgsmål, eller vil du gerne betale på en anden måde,

så kan du kontakte Martin Krageller Ivan Nørskov

Med ønsket om en god jul samt et godt nytår.

Med venlig hilsen

Støtteforeningen i SVIF


 


 

Vedtægter Sdr. Rind/Vinkel IF Støtteforening. 

§ 1. Navn:

Foreningens navn er Sdr. Rind/Vinkel Idrætsforenings Støtteforening.

§ 2. Formål:

Foreningens formål er at fremskaffe midler til støtte for arbejdet i Sdr. Rind/Vinkel Idrætsforening.        Dette gøres primært gennem støttelotto og tombola, samt andre indtægtsgivende arrangementer.

§ 3. Medlemmer:

Alle der kan tilslutte sig foreningens formålsparagraf, kan blive medlem.

§ 4. Foreningens ledelse:

Foreningen ledes af en bestyrelse som, har pligt til at drage omsorg for, at det, der er udtrykt i foreningens formålsparagraf, altid er det, der præger foreningens arbejde.

§ 5. Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af 3 medlemmer.

Bestyrelsen består af: Formand, næstformand, kasserer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende møde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen fører protokol over de i foreningen afholdte møder.

§ 6. Uddeling af midler:

Bestyrelsen forestår uddelingen af midler til Sdr. Rind/Vinkel Idrætsforening.

Bestyrelsen skal hvert år på generalforsamlingen orientere om årets tildelinger.

§ 7. Ordinær generalforsamling:

Foreningens generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.

Indkaldelse skal ske i lokale blade og på hjemmeside, mindst 21 dage før generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af 1-2 medlemmer + 1 suppleant til bestyrelsen.
  6. Valg af 1 revisorer.
  7. Fastsættelse af pris for støttelod
  8. Eventuelt.

Ad punkt 5. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen.

Første gang vælges 2 medlemmer for 2 år og 1 medlem for 1 år.

Stemmeret har alle, der har stemmeret i Sdr. Rind/Vinkel IF samt støtteforeningens medlemmer.

Valgbar er alle, der er valgbar i Sdr. Rind/Vinkel IF samt støtteforeningens medlemmer.

Afstemninger afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte.  Se dog § 10

Afstemningsmåden bestemmes af dirigenten.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

De vedtagne beslutninger indføres i protokollen og underskrives af bestyrelsen.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når formanden eller 2 medlemmer af bestyrelsen kræver det.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter begæring herom.

Annoncering som ved ordinær generalforsamling, dog med angivelse af dagsorden.

§ 9. Regnskab:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren fører regnskabet og fremlægger det i revideret stand til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Regnskabet skal til enhver tid være tilgængeligt for bestyrelse og revisorer, og kassebeholdningen skal være intakt.

§ 10. Foreningens opløsning:

Vedtagelse af opløsning af foreningen kræver tilslutning af mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder de tiloversblevne midler Sdr. Rind/Vinkel IF der, kan bruge midlerne i overensstemmelse med deres love.

Hvis Sdr. Rind/Vinkel IF nedlægges, beslutter den aktuelle bestyrelse, for Støtteforeningen, hvilke idrætslige formål tiloversblevne midler skal bruges til. Dette skal forsat ske i klubbens ånd.

Wise Way Of Getting Buy College Application Essays https://www.grammar.com/improve_your_writing_credibility_as_a_writer_with_proper_grammar Smart Method Of Getting Term Paper Essay Difference

There are dispensaries in cooperatives medical marijuana card scattered throughout the nation, where patients that were granted a medical marijuana card can come to find medicine, plants to grow at home, and an assortment of different products that are made out of marijuana. Naturally, you’ll have to speak to your health care provider initially and set up an appointment time. After the registration, you must fill a health history form. Provided you can show that you require marijuana to take care of a health condition, it’s within your right to utilize it freely.